3 شب رم + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس + 3 شب بارسلون

3 شب رم + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس + 3 شب بارسلون

3 شب رم + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس + 3 شب بارسلون