3 شب میلان + 1 شب ونیز + 7 شب کشتی کروز

3 شب میلان + 1 شب ونیز + 7 شب کشتی کروز

3 شب میلان + 1 شب ونیز + 7 شب کشتی کروز