4 شب بارسلون + 3 شب پاریس + 4 شب رم

4 شب بارسلون + 3 شب پاریس + 4 شب رم

4 شب بارسلون + 3 شب پاریس + 4 شب رم