4 شب رم + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس

4 شب رم + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس

4 شب رم + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس