3 شب رم + 2 شب ونیز + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس

3 شب رم + 2 شب ونیز + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس

3 شب رم + 2 شب ونیز + 2 شب آمستردام + 3 شب پاریس