3 شب رم + 3 شب بارسلون + 3 شب پاریس + 2 شب آمستردام

3 شب رم + 3 شب بارسلون + 3 شب پاریس + 2 شب آمستردام

3 شب رم + 3 شب بارسلون + 3 شب پاریس + 2 شب آمستردام