3 شب رم + 3 شب پاریس + 3 شب آمستردام + 2 شب کلن

3 شب رم + 3 شب پاریس + 3 شب آمستردام + 2 شب کلن

3 شب رم + 3 شب پاریس + 3 شب آمستردام + 2 شب کلن